Statistikat e veprimeve të kryera pranë zyrës së Q.K.R-së Kukës gjatë vitit 2013.

Nr.Lloji i VeprimitNumri i Veprimeve
1Regjistrim Fillestar P.F67
2Regjistrim Fillestar P.J11
3Ndryshime P.F22
4Ndryshime P.J46
5Çrregjistrime P.F37 + 48 Refuzime
6Ekstrakte899
7Korrigjim të Dhënash-
8Pezullim Aktiviteti30
9Printim Çertifikate70
10Plotesim ekstrakti historik37
11Bilance61
12Totali1328
Burimi i Informacionit - Q.K.R Kukës