• Invaliditeti i punës

  Dokumentacioni i invaliditetit të punës:

  1. Kërkesë për trajtim
  2. Fotokopje e kartës së identitetit
  3. Kopje e librezës së invaliditetit
  4. Vertetimi i KMCAP-së, me vulën e njomë ku të jetë përcaktuar grupi i invaliditetit
  5. Çertifikatë familjare e personit të paaftë

  Të drejtën e përfitimit të shtesës mujore e kanë:

  • Të gjithë invalidët e punës që marrin aktualisht pension invaliditeti
  • Të gjithë ato persona që kanë qenë invalid pune deri në momentin e mbushjes së moshës për pension dhe që kanë dalë në pension pleqërie
  • Të gjithë ato invalid që janë deklaruar invalid përgjithmonë
 • Personat me aftësi të kufizuar

  Dokumentacioni i personave me aftësi të kufizuar:

  • çertifikatë e gjendjes familjare;
  • çertifikatë personale me fotografi;
  • vendim i KMCAP-së, i cili verteton shkallën e paaftësisë së personit
  • fletë – drejtimi për në KEMP, kur personi komisionohet për herë të parë;
  • epikriza përcjellëse sa herë rikomisionohet.

  Kur personat me aftësi të kufizuar plotësojnë kushtin për të përfituar kujdestar, ky i fundit duhet të paraqesë në bashki këto dokumenta:

  • çertifikatë personale me fotografi të personit kujdestar;
  • deklaratë që kujdestari është i zgjedhur nga personi i paaftë ose familja;
  • raport mjeko – ligjor që verteton që kujdestari është i aftë fizikisht dhe mendërisht.

  E drejta e përfitimit të aftësisë së kufizuar humbet për të gjithë ato persona të cilët hyjnë në mardhënie pune.

 • Para dhe tetraplegjikë

   Dokumentacioni i personave para dhe tetraplegjikë:

  • kërkesë për trajtim;
  • çertifikatë personale me fotografi;
  • një kopje e noteruar e librezës së invalidit Paraplegjik dhe tetraplegjik;
  • vendim i KMCAP-së, i cili vërteton shkallën e invaliditetit, nevojën për kujdestar, periudhën e përfitimit;
  • të deklarojë para administratorit përkatës emrin e kujdestarit, kur ai me vendim e përfiton kujdestarinë, duke paraqitur deklaratën noteriale të nënshkruar nga invalidi dhe kujdestari.
 • Të verbërit

  Dokumentacioni i verbërisë:

  • kërkesë për trajtim;
  • çertifikatë personale me fotografi;
  • vendim i KMCAP-së, i cili vërteton shkallën e paaftësisë së personit,
  • përqindjen e shikimit, nevojën për kujdestar;
  • kopje e noteruar të librezës së verbërisë të lëshuar nga shërbimi social shtetëror;
  • kopje e noteruar e librezës së punës kur ka qenë në mardhnëie pune me kooperativën bujqësore;
  • deklaratën noteriale mes të verbërit dhe kujdestarit si dhe adresën e kujdestarit;
  • çertifikatë familjare kur kujdestari është pjestar i familjes;
  • çertifikatë personale me fotografi të kujdestarit, kur ai është i zgjedhur jashtë familjes.

  Të verbërit që ndjekin shkollat e mesme dhe të larta, duhet të paraqesin këto dokumente:

  • vërtetim të firmosur nga titullari dhe sekretari i shkollës i cili të përmbajë merin e përfituesit, llojin e arsimit që ndjek, si dhe vitin shkollor;
  • vërtetim të firmosur nga titullari dhe sekretari i shkollës për frekuentimin e shkollës nga përfituesi çdo tre muaj;
  • kopjen e noteruar të dëftesës shkollore të çdo viti për shkollën e mesme dhe të diplomës në mbarim të shkollës së lartë.

  Si kujdestar i personit të verbër mund të jetë prindi i tij, një pjestar tjetër i familjes ose personi i zgjedhur nga i verbri, me kusht që kujdestari të ketë zotësi të plotë për të vepruar.