Eco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES)

Projekti është i fituar nga bashkia Kukës si aplikant kryesor, në kuadër të Thirrja e tretë për Projekt Propozime për Programin IPA BNK Shqipëri- Kosovë.

Partnerët në këtë projekt janë:

  • Green Art Center-Prishtina
  • Komuna e Rahovecit
  • Urban Research Institute

Turizmi jep një kontribut të rëndësishëm në tre dimensionet e zhvillimit të qëndrueshëm: krijimi i vendeve të punës, krijimi i mundësive tregtare për të njohur nevojat dhe mbështetja e aktiviteteve turistike, krijimi i kapaciteteve të rëndësishme që promovojnë prioritetet e ruajtjes së mjedisit dhe diversitetin kulturor. Turizmi ka potencial të mirë zhvillimi në zonën e programit Kukës – Rahovec. Këto zona ofrojnë një shumëllojshmëri të veçorive lokale që janë të përshtatshme për aktivitete turistike, si: natyra e bukur dhe peizazhet spektakolare, folklori tradicional dhe disa vende kulturore dhe historike me famë botërore.

Objektivi i përgjithshëm është:

  • të kontribuojë në promovimin e rritjes së zhvillimit të qëndrueshëm dhe atraktivitetit të zonave Kukës – Rahovecit në mënyrë që të shfrytëzohen më mirë potencialet e tyre turistike në ndjekjen e zhvillimit rajonal dhe lehtësimin e bashkëpunimit ndërkufitar duke promovuar rrugët e eko-turizmit në të dyja zonat si korridore natyrore dhe kulturore.

Objektivat specifike janë:

  1. rinovimi dhe zgjerimi i ofertës turistike, duke nxjerrë në pah rrugët natyrore dhe kulturore dhe duke promovuar fshatrat e largëta që kanë një trashëgimi të gjerë natyrore, historike dhe kulturore;
  2. thellimi i trashëgimisë natyrore dhe kulturore, duke theksuar karakteristikat e autenticitetit, bukurisë dhe veçantisë së territorit;
  3. të përmirësojë aksesin në informacion për alpinistin dhe vizitorët e zonës që ofrojnë, informacion të plotë dhe të saktë dixhital për shtegun, kushtet dhe pajisjet e nevojshme për alpinistin ose vizitorin;
  4. rritja e ekspertizës së burimeve njerëzore në tema që korrespondojnë me zhvillimin miqësor ndaj mjedisit të turizmit dhe nxitjen e punës artizanale lokale, me theks të veçantë për sipërmarrjen e grave;
  5. zhvillimi i rrjeteve të bashkëpunimit ndërmjet kompanive dhe institucioneve në sektorin turistik për shkëmbimin e njohurive dhe formimin e destinacioneve dhe produkteve të përbashkëta turistike.

Grupet synuara të projektit janë:

Stafi i bashkisë, në veçanti sektori i turizmit dhe IT, artistët vendas, të rinjtë, SME-të lokale dhe artizanët në sektorin turistik dhe operatorët turistikë, së bashku me aktorët lokalë dhe rajonal të përfshirë në iniciativat e zhvillimit turistik.

Aktivitetet kryesore që ky projekt do të zbatojë janë si më poshtë:

Komponenti A: Komunikimi dhe media

Komponenti B: Shtigje/ gjurmë kulturore dhe natyrore

Komponenti C: Teknologji e integruar TIK

Komponenti D: Aktivitetet e trajnimit dhe rrjetet e bashkëpunimit

Shpërndaj