Funksionet

  1. Këshilli Bashkiak përdor funksionet e veta pasi është zgjedhur (sipas Nenit 26), deri në themelimin e Këshillit të ardhshëm të ri.
  2. Takimet e rregullta të këshillit mbahen sipas vendimit të lëshuar nga vetë këshilli, por jo më pak se një herë në muaj.
  3. Përveç takimeve të rregullta si më sipër, këshilli mund të mblidhen nga:
  • Kërkesa e Kryetarit;
  • Kërkesa e 1/3 së anëtarëve të tij;
  • Kërkesa e prefektit për çështje që lidhen me funksionet e institucionit të saj;

Kreu i Këshillit shpall takimin e ardhshëm: kohën, vendin dhe agjendën jo më pak se pesë ditë paraprakisht;
Axhenda e propozuar miratohet nga Këshilli;
Gjatë periudhës nga data e zgjedhjeve, deri në ngritjen e Këshillit të ri, Këshilli Bashkiak i vjetër ushtron funksione të kufizuara dhe merr vendime vetëm për raste të situatave emergjente.

Takimi i Këshillit Bashkiak konsiderohet i vlefshëm nëse marrin pjesë shumica e anëtarëve të tij, përveç kur pjesa tjetër është e nevojshme për vendime të tjera, sipas përcaktimeve në nenin 33 të këtij ligji;
Nëse Këshilli nuk mblidhet për shkak të mungesës së anëtarëve të tij gjatë tre muajve nga data e takimit të tij të fundit, Këshilli është konsideruar i vetë-shpërbërë. Vetëshpërndarja pasohet me zgjedhje të reja për këshillin përkatës dhe sekretari i Këshillit Bashkiak njofton prefektit brenda 10 ditëve pas periudhës tre-mujore të pushimit nga puna;
Mbledhjet e Këshillit janë arkivuar, siç përcaktohet në rregulloren e brendshme të funksionimit të Këshillit.

Organizimi i Komitetit të përhershëm të Këshillit Bashkiak Kukës.
Kryetari i Këshillit Bashkiak: ___________________

Shpërndaj