Misioni & Vizioni

Misioni

Bashkia Kukes ka si mision te saj, te siguroje qeverisjen ne nje nivel sa me afer qytetareve. Si njesi e nivelit baze, ajo do te kete si mision garantimin e vete-qeverisjes ne perputhje me kerkesat e Kartes Europiane te Autonomise Vendore.

Ka synim kryesor plotesimin sa me te mire te nevojave dhe kerkesave te komuniteteve perkatese, nepermjet arritjes se nje niveli sa me te larte sherbimesh, ne dobi te nje zhvillimi te balancuar me qellim perfundimtar standarte te larta te cilesise se jeteses ne territorin nen administrim.

Marrëdhëniet e Bashkise Kukes me organet e pushtetit qendror, do te bazohen në parimin e subsidiaritetit, të konsultimit dhe të bashkëpunimit për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta.

Vizioni

Në 5 vitet e ardhshme Bashkia Kukes synon ne: Planifikimin, mbështetjen e përmirësimit të shërbimeve publike dhe sociale, ndermarrjen e reformave administrative dhe të menaxhimit per funksionet specifike, financimin dhe zbatimin e projekteve ne fushen e arsimit, kultures dhe sporteve si dhe rritjen e komunikimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve drejt një qeverisjeje lokale me të përgjegjëshme dhe transparente.

Bashkia Kukes do te kete si prioritet hartimin e dokumentit te Planit afat-gjate te Zhvillimit Ekonomik (PSZHE) duke perfshire analizen e konsoliduar, qe perfshin pikat e forta dhe mundesite si dhe pikat e dobeta dhe kercenimet, matricen e qellimeve, objektivave, programeve dhe projekteve te planit, matricen e zbatimit te planit, te prioriteteve te projekteve etj.

Plani i zhvillimit identifikon një proçes të tërë, në të cilin do te angazhohen jo vetëm strukturat e administratës vendore të Bashkise, por edhe aktorët kryesorë, grupet e interesit si dhe pjestaret e komunitetit.

“Fuqizimi i qeverisjes vendore dhe i proçesit të decentralizimit me qëllim që të sigurohet një efikasitet më i lartë i vetë qeverisë vendore dhe rritje e autonomisë financiare dhe funksionale” është vizioni i qeverisë që ndjek parimet dhe standardet e përcaktuara në Kartën Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore dhe parimet e Hapësirës Administrative Evropiane për qeverisjen vendore.

Shpërndaj