Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Organizimi Administrativ

NDARJA ADMINISTRATIVO – TERRITORIALE

 

TË DREJTAT, PËRGJEGJËSITË DHE MISIONI

 

FUNKSIONET

PËRBERJA DHE STRUKTURA

 

DETYRAT DHE KOMPETENCAT

Detyrat dhe kompetencat e këshillit bashkiak

 

RREGULLORJA E KB

 

PROCESI I VENDIMMARRJES

 

 

 

  • Orari i punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë
  • Orari i punes: E Hënë – E Premte / 08:00 – 16:00

 

 

 

 

 • Adresa postare dhe elektronike e zyrave te Bashkive/ njesive administrative të Bashkisë
 • “Sheshi “Skënderbej”, Kukës Lagja 5, 8501
 • (024) 225-110
 • Email: [email protected]

 

 

  • Plani strategjik dhe vjetor i njesive te auditimit te brendshem

 

  • Raporti i auditimit te brendshem te ushtruar ne bashki

 

  • Raporti perfundimtar i kontrollit te jashtem (KLSH) te ushtruar ne Bashki

 

 • Plani i veprimit per zbatimin e rekomandimeve te lena ne perfundim te procedurave te auditimit te brendshem dhe te jashtem

  • Kalendari i Publikimit te statistikave vendore

 

  • Statistikat vendore me te dhenat kyc te bashkise sipas fushave kryesore dhe te ndara sipas gjinise

 

 • Struktura pergjegjese ne bashki per mbledhjen dhe perpunimin e statistikave vendore