Parku i Aventurës në Shishtavec

Projekti “Parku i Aventurës në Shishtavec” është një projekt i fituar nga bashkia Kukës në kuadër të Skemës së Granteve të Zhvillimit Rajonal dhe Kohezionit të Programit (PZHRSH).

Parteri në këtë projekt është DMO-Kukës, e cila ka eksperiencë në menaxhimin e destinacioneve turistike dhe do të nxisë dhe mundësojë kontrata me operatorë të ndryshëm turistik me qëllim përfshirjen e parkut në turet e tyre turistike. Gjithashtu do të trajnoj dhe stafin që do të merret me menaxhimin e parkut si dhe do te hartoj rregulloren e brendshme të funksionimit të parkut.

Objektivi i përgjithshëm është:

 • Të kontribuoj në rritjen e potencialit ekonomik në zonën e Shishtavecit, përmes promovimit të zonës nëpërmjet krijimit të hapësirave për zhvillimin e turizmit të aventurës dhe sporteve

Objektivat specifikë janë:

 1. Të zgjerojë ofertën turistike përmes zhvillimit të aktiviteteve të aventurës dhe sporteve të ndryshme.
 2. Të thellojë kërkesën turistike në zonë duke rrit kapacitetet akomoduese.
 3. Të përmirësoj aksesimin në informacion për vizitorët e zonës, në lidhje me vendndodhjen e parkut të aventurës për aktivitetet sportive.

Grupet kryesore të aktorëve:

 • Bashkia Kukës/Sektori i Turizmit dhe Planifikimit të territorit: Këta dy sektorë do të përfshihen drejtpërdrejt në zbatimin e projektit dhe në veprimet e ndërmarra për ngritjen e parkut të aventurës.
 • Njësia Administrative Shishtavec: NJQV Shishtavec do të ndërtojë kapacitete të mëtejshme në drejtim të menaxhimit të turizmit.
 • Turistët: Mbi 10,000 vizitorë ditor apo me qëndrim 1 natë dhe të pasionuarit pas sporteve janë përfituesit e drejtpërdrejtë pasi do të mund jo vetëm të shijojnë monumentet natyrore dhe traditat e zonës por edhe të argëtohen në parkun e aventurës.
 • Komuniteti i shtrirë në të dy anët e kufirit: 5,800 banorë të NJQV Shishtavec dhe 34,827 banorë nga Komuna e Dragashit do të përfitojnë nga ngritja e parkut dhe funksionimi i tij, pasi kjo çon dhe në rritjen e ekonomisë në zonë dhe si rrjedhim mundësi më të mëdha për banorët për punësim dhe argëtim.
 • Bizneset lokale: do të mund të zgjerojnë aktivitetin e tyre përreth parkut të aventurës pasi rritet dhe numri i frekuentueseve. Aktualisht në Shishtavec janë 7 biznese, por ky numër do të vij në rritje si pasojë e vënies në shfrytëzim të parkut dhe nevojave që do të kenë turistët për shërbime.
 • Operatorët që lidhen më shërbimet turistike: do të përfshijnë parkun e aventurës në paketat e tyre turistike duke zgjeruar në këtë mënyrë dhe numrin e destinacioneve për Rajonin e Kukësit.

Rezultatet e pritshme janë si më poshtë:

 • 428 m² sipërfaqe e rehabilituar përreth Qendrës së Informacionit Turistik
 • 1 park i aventurës i ngritur dhe i pajisur me objekte për aktivitete argëtuese dhe sporteve për grupmosha të ndryshme
 • 4 (katër) shtëpiza të vendosura brenda zonës së parkut
 • 2 aktivitete promovuese me nxënësit nga shkolla e Bashkisë
 • Të paktën 2 kontrata me operatorët turistik, të cilët do të bëjnë pjesë të paketës së tyre parkun e aventurave në Shishtavec.

 

Aktivitetet e parashikuara përfshijnë:

Takim informues me të gjithë aktorët lokal për ti njohur më ekzistencën e projektit dhe rolin që do të kenë aktorë të ndryshme. Ky aktivitetet do të mbulohet nga shpenzimet e Bashkisë Kukës. Projekti do të përmbyllet me inaugurimin e parkut. Ky aktivitet do të shoqërohet me promovimin e parkut në mediat lokale të Bashkisë Kukës.

Komponenti A: Ngritja dhe funksionimi i Parkut të Aventurës

Komponenti B: Rritja e kapaciteteve akomoduese në Shishtavec

Komponenti C: Promovimi

Kohëzgjatja totale e projektit pritet të jetë 10 muaj. Gjatë fazës së parë (8 muaj), përparësi do ti jepet fillimit të procedurave të prokurimit për blerjen e pajisjeve, objekteve dhe instalimit të tyre në park. Gjatë fazës së dytë (2 muaj), fokusi do të jetë në aktivitetet me të rinj nga shkollat e bashkisë Kukës me qëllim njohjen dhe promovimin e zonës në drejtim të zhvillimit të turizmit.

 

Shpërndaj