Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Regjistri Peticioneve / Iniciativa Qytetare
Nr.Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
15039InfrastruktureQendra per Progres Rinor15.10.2020PoPoNe vleresim
2112Nxenesit e grupit Mjedisor Gjimnazi "Havzi Nela"01.07.2022PoPoNe shqyrtim