Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Transparenca dhe Llogaridhenia EF
Plani per daljen nga situata e veshtiresive financiare

  • Asete dhe prona te ofruara per shitje ose dhenie me qira
  • Kritere qe duhet te plotesohen

  1. Emri donatorit
  2. Shuma donacionit
  3. Qellimi donacionit