Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Regjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

(2024)

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 04.01.2024 Informacion mbi veçoritë e ndërtimit gjeologjik të Qytetit të Kukësit. 10.01.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
2 04.01.2024 Informacion rreth numrit total të banorëve, strukturës së moshës, zhvillimit urban dhe rural, shkallës së arsimimit, përqindjes së punësuarve në sektorë të ndryshëm, 16.01.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
3 05.01.2024 1. Sa eshte vlera totale  per ndihme sociale qe eshte dhene per grate/femrat e dhunuara?( Te  ndara sipas viteve 2020-2021-2022-2023);

2. Sa eshte buxheti i bashkise tuaj per dhunen ne familje? ( Te ndara sipas viteve 2020-2021-2022-2023)?;

3. Sa gra/femra  te dhunuara kane perfituar subvencionim te qirase/ bonus qiraje  nga  bashkia juaj?  (Te ndara sipas viteve  2020-2021-2022-2023);

4. Sa gra/femra  te dhunuara kane perfituar kredi te buta per vitet 2020-2021-2022-2023? ( sa kane aplikuar dhe sa e kane perfituar ) ?

5. Cila eshte problematika me e madhe  qe keni ndeshur per te ndihmuar/mbeshtetur  ,  grate / femrat e dhunuara  pergjate ketyre viteve ( 2020-2023)?

16.01.2024 Kthyer pergjigje me shkresen Nr.4/1 Prot, Date 16.01.2024, Me email E plotë Pa pagesë
4 11.01.2024 Kopjet e emërimeve dhe shkarkimeve të zyrtarëve në nivele drejtuese dhe anëtarëve të këshillit bashkiak për periudhën Shtator 2023 – Janar 2024. 22.01.2024 Kthyer pergjigje me shkresen Nr.290 Prot, Date 22.01.2024, Me email E plotë Pa pagesë
5 12.01.2024 1. Sa është shuma vjetore e shpenzuar nga Bashkia juaj për vitin 2023 për hostimin, domainin dhe shërbimet e faqes zyrtare web të Bashkisë Suaj?( në LEK)

2. A ka bashkia juaj një program të miratuar transparence dhe nëse po kur është miratuar ai(viti)?

3. Sa është numri i kërkesave për informim që kanë ardhur vetëm elektronikisht në bashkinë tuaj?

18.01.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
6 16.01.2024  Informacion mbi kushtet klimatike në Bashkinë Kukës 23.01.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
7 16.01.2024 1. Sa eshte numri i akteve ligjore qe keni konsultuar me organizatat jofitimprurese gjate vitit 2023?

2. Kush kane qene formate konsultimit qe keni perdorur?

3. Sa eshte numri i OJFve që kanë marrë pjesë në këto konsultime?

4. A ka institucioni juaj koordinator per njoftimin dhe konsultimin publik? Nese po, ju lutem citoni kontaktin.

5. A ka institucioni juaj koordinator per shoqerine civile? Nese po, ju lutem citoni kontaktin.

6. A ka organe keshillimore qe funskionojne prane institucionit tuaj? Nese po, ju lutem listojini ato

7. A jane te perfshire perfaqesues te OJF-ve ne organe keshillimore te institucionit tuaj? Nese PO, sa eshte numri i OJF-ve te perfshire ne to?

8. Gjate 2023, a ka patur institucioni juaj grupe te perbashketa pune me pjesemarrjen e OJF-ve? Nese po, ju lutem permendni:

• Qellimin e grupeve

• Numrin e OJF-ve pjesemarrese

• Menyra e perzgjedhjes se OJF-ve

9. A eshte trajnuar stafi i institucionit tuaj mbi veprimtarine dhe funksionimin e OJF-ve? Nese po, sa punonjes jane trajnuar dhe nga kush?

10. A ofron institucioni juaj licensa per sherbime te caktuara qe ofrohen nga OJFte? Nese po, ju lutem specifikoni llojin/et e sherbimit? Sa eshte numri i OJFve te licensuara sipas llojit/llojeve te sherbimit?

25.01.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
8 01.02.2024 1.  Listën e moduleve të trajnimeve për periudhën 2019-2023;

2. Përcaktimin e target grupit për secilin modul (status nëpunësi civil, kontratë pune, tjetër apo kategori të miksuara në të njëjtin trajnim);

3. Përcaktimin e partnerit mbështetës për zhvillimin e këtyre trajnimeve;

5.  Kohëzgjatja e trajnimeve;

6. Vitet në të cilat janë dhënë këto module.

 

02.02.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
9 12.02.2024 1.  A ka bashkia programe për punësimin dhe aftësimin e të pastrehëve me qëllim adresimin e problematikës së vuajtur nga ky segment i shoqërisë?

2. A ka programe në vend për punësimin e tyre?

3. Sa persona të pastrehë kanë përfituar nga këto politika dhe programe?

4. Të çfarë forme janë këto programe?

5. Cilat janë sfidat në zbatimin e këtyre politikave?

6. Sa janë fondet buxhetore që institucioni rezervon për të zbatuar këto politika?

7. Çfarë programesh aplikoni për suportin, integrimin në shoqëri dhe tregut të punës, financime për këtë kategori shtrese në nevojë?

 

20.02.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
10 15.02.2024 Bashkia Kukes a ka dhene lejet e posaçme persa i perket Studimit paraprak per vleresimin e kushteve gjeologjike-inxhinierike nga kompanite kontraktuese ne rastin e studimit te H/C Skavica?

Nese PO, kur  jane dhene keto leje dhe per cilin territor ekzaktesisht jane dhene?

 

20.02.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
11 26.02.2024 Kerkese per informacion ne lidhje me pikat e meposhtme:

Bashkia ne proceset e integrimit evropian

1 .Te dhena mbi projektet, nismat dhe veprimtarite e bashkise ne kuadrin e integrimit ne BE

Bashkia dhe shoqeria civile:

2.         Ne teresi te dhena per grupet e interesit

3.         Te dhena per OJF-te, perfaqesuesit e medias, biznesit

4- Sherbimet qe ofrohen nga organizata te ndryshme

5- Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqeria civile

Te dhenat e koordinatorit per njoftimin dhe konsultimin publik

6. Emer/mbiemer i koordinatorit

7 .Adresa postare/elektronike te tij

Plani vjetor per procesin e vendimmarrjes me pjesemarrje

8.         Aktet qe jane konsultuar/do te konsultohen ne vitin 2023-24.

9.         Menyrat e konsultimit

10.       Afatet

Njoftimi per nismen vendimmarrese me pjesemarrje ne vitin 2024

11.       Projektakti, relacioni shpjegues dhe dokumentat shoqerues te tij

12.       Arsyet e nevojshme per nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi qe ai do te kete

13.       Afati, vendi dhe menyra me te cilen palet e interesuara paraqesin ose dergojne rekomandimet e tyre;

14.       Adresa e kontaktit te koordinatorit per njoftimin dhe konsultimin publik te bashkise osc tc struktures oergjegjese per mbledhjen e rekomandimeve c tc komenteve per projektaktin;

15.       Vendi dhc date e organizimit tc takimit publik ne rastet kur bashkia vcndos per organizimin c tij

28.02.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë
12 26.02.2024 1. A kane perfituar OJF-te fonde publike nga institucioni juaj gjate vitit 2023?

1.1. Nese po, cila ka gene forma e perfitimit te ketyre fondeve (grant, kontrata sherbimi, prokurim publik/tenderim, etj.)?

2. Sa OJF kane aplikuar per fonde publike prane institucionit tuaj gjate vitit 2023? Ju lutem, specifikoni sipas formes, nese ka patur me shume se nje forme.

3. Sa OJF kane perfituar nga keto fonde publike? Ju lutem, bashkengjisni listen e fituesve se bashku me buxhetet perkatese. Specifikoni sipas formes nese ka patur me shume se nje forme

4. Keni ofruar mbeshtetje jo-financiare per OJFte gjate vitit 2023? Nese po, ju lutem specifikoni bazen ligjore/ rregullatore ge rregullon kete forme mbeshtetjeje?

5. Nese keni ofruar mbeshtetje jo-financiare gjate vitit, sa OJF kane perfituar nga kjo mbeshtetje? Cili ka qene lloji i mbeshtetjes jo-financiare te ofruar (mjedise, trajnime, ndarje eksperiencash, etj)?

13 26.02.2024 Kerkojme informacion ne lidhje me delegimin e kompetencave ligjore te nje vartesi juaj si me poshte:

A keni bere zevendesimin/kalimin e ketyre kompetencave ligjore te nje vartesi juaj

29.02.2024 Kthyer përgjigje me email E plotë Pa pagesë