Njesite administrative

Pas reformës administrativo-territoriale, u krijua nje ndarje e re administrative e Bashkise Kukes me nje shtrirje prej 933.86 km2, e miratuar me ligjin Nr.115/2014, Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” ne perberje te se ciles u perfshine 15 njesi administrative si dhe nendarjet e tyre, sipas pasqyres  se meposhtme:

 

Shpërndaj