Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

          
Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Tipi i p/Aktit
"Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë"
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"
1Per miratimin e draftit te pare te Programit Buxhetor Afatmesem 2023-20254110.06.2022VendimDrejtoria e Finances

Konsultimi Publik i p/Aktit

         
"Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik

(d/m/v) "
"Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)"
"Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)"
"Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) "
"Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)"
"Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO"
"Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Konsultim Publik per draftin e pare te PBA 2023-202524.05.202230.05.2022Hartimi draftit te pare te PBA 2023-2025Takim Publik30.05.2022Jo
“Projekti dhe ecuria e implementimit të kanalit kryesor të Ujërave, situata e Ujësjellësit dhe problematika për zgjidhje – Bashkia Kukës” 14.06.202217.06.2022Agjenda e degjeses publikeTakim Publik17.06.2022Jo
Konsultim publik per PBA 2023-2025 dhe Paketen Fiskale 202305.12.202215.12.2022Forma e KonsultimitTakim Publik15.12.2022