Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor"Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Nr. i p/Aktit"Data e p/Aktit
(d/m/v)"
Tipi i p/Aktit
"Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë"
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
"Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër…."
"Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)"
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "
"Shtojcat

(lidhja për shkarkim) "

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin
Hartuesi i p/Aktit

"Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër"
1Per miratimin e draftit te pare te Programit Buxhetor Afatmesem 2023-20254110.06.2022VendimDrejtoria e Finances
2Per dhenie pelqimi ne parim, per dhenie me qira te pasurise Nr 2208, te llojit pyll (shkurre), pjese te saj, perkatesisht siperfaqen prej 15 Ha, pjese e pasurise ne fshatin Kolsh Njesia Administrative Kolsh, Bashkia Kukes, Fusha e perdorimit te prones qe jepet me qira te jete: "Per ndertim teleferik pasagjeresh ose Linje te tensionit Aerogjeneratore dhe fotovoltaike (Stacionet, bazamentet dhe objektet perkatese etj)0417.01.2024KontrateZhvillim EkonomikRelacionRaportDrejtoria Administrimit Pyjeve dhe Kullotave
3Per Miratimin e Planit te Permirsimit te Sherbimit per Arsimin Parashkollor ne Bashkine Kukes2624.04.2024PlanArsimiPlani Permirsimit

Konsultimi Publik i p/Aktit

"Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik

(d/m/v) "
"Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)"
"Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)"
"Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
"Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) "
"Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)"
"Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO"
"Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)"
Konsultim publik “Për miratimin e planit të përmirësimit të shërbimit për arsimin parashkollor në Bashkinë Kukës për vitin 2024“17.05.202405.06.2024Projekt / VendimiTakim Publik

Marrje rekomandimesh me email
05.06.2024Jo
Konsultim publik per dhenie me qera te pasurise Nr. 220826.01.202415.02.2024Projekt / VendimiTakim Publik

Marrje rekomandimesh me email
15.02.2024JoProcesverbal
Njoftim per Konsultim Publik njesive administrative Shishtavec, Topojan, Zapod01.12.202312.12.2023Takim Publik12.12.2023JoRaport
Njoftim per Konsultim Publik njesive administrative Kolsh, Malzi, Surroj, Arren01.12.202312.12.2023Takim Publik12.12.2023JoRaport
Njoftim per Konsultim Publik njesive administrative Bushtrice, Gryke-Caje, Kalis, Ujmisht01.12.202311.12.2023Takim Publik11.12.2023JoRaport
Njoftim per Konsultim Publik njesise administrative Bicaj01.12.202311.12.2023Takim Publik11.12.2023JoRaport
Njoftim per Konsultim Publik banoreve te Kukesit si dhe njesive administrative Shtiqen, Terthore01.12.202313.12.2023Takim Publik13.12.2023JoRaport
Konsultim publik per PBA 2024-202630.10.202303.11.2023Takim Publik03.11.2023JoRaport
Konsultim Publik per draftin e pare te PBA 2023-202524.05.202230.05.2022Hartimi draftit te pare te PBA 2023-2025Takim Publik30.05.2022Jo
“Projekti dhe ecuria e implementimit të kanalit kryesor të Ujërave, situata e Ujësjellësit dhe problematika për zgjidhje – Bashkia Kukës” 14.06.202217.06.2022Agjenda e degjeses publikeTakim Publik17.06.2022Jo
Konsultim publik per PBA 2023-2025 dhe Paketen Fiskale 202305.12.202215.12.2022Forma e KonsultimitTakim Publik15.12.2022Jo