ÇERDHE

 • Çerdhja është një qendër shërbimi edukativ dhe shoqëror, që mundëson, së bashku me familjen, rritjen e tyre dhe edukimin.
 • Çerdhja është një ambient i një jete me ndërlidhje të shumta midis fëmijëve të grupit,e bazuar në respektin reciprok, në kujdesin për fëmijët dhe mirëqenien e përditëshme.

Qëllimet shoqërore-edukative të çerdhes janë:

 •  Formimi i fëmijëve nën një kujdes të veçantë për   zhvillimin  e aftësive (intelektit,ndjenjat e dashurisë për   shokun, lidhjet shoqërore etj.).
 •  Kujdesi ndaj fëmijëve për mirëqenien e tyre psiko-fizike.
 • Mbështetja për familjet duke respektuar të gjitha “veçantitë” shoqërore dhe kulturale.
  Femije te regjistruar ne çerdhe:
  Emri Gjithsej Femra
  Çerdhe 1 34 17
  Çerdhe 2 31 14
  Çerdhe 3 35 20
  Totali 100 51

Shpërndaj