Kalendari i degjesave publike

Kalendari i dëgjesave publike për vitin 2022

Tematika e Dëgjesës Publike Strukturat Përgjegjëse Vendi i dëgjesës Data e dëgjesës
Takime konsultative me shoqerinë civile dhe grupet e interesit për PBA 2023-2025 Këshilli Bashkiak

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Salla e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Maj 2022
Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2023 dhe Draft-Dokumentit Përfundimtar të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 Këshilli Bashkiak

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Salla e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Tetor 2022
Miraton programin buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 dhe miraton buxhetin vjetor 2023 Këshilli Bashkiak

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Në të gjitha Njësitë Administrative të Bashkisë Nëntor- Dhjetor 2022

Kalendari i dëgjesave publike për vitin 2021

Tematika e Dëgjesës Publike Strukturat Përgjegjëse Vendi i dëgjesës Data e dëgjesës
1 Takime konsultative me shoqerinë civile dhe grupet e interesit për PBA 2022-2024 Këshilli Bashkiak Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Salla e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Prill 2021
2 Në kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2022 dhe Draft-Dokumentit Përfundimtar të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024 Këshilli Bashkiak Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Salla e Mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Tetor 2021
3 Miraton programin buxhetor afatmesëm përfundimtar 2022-2024 dhe miraton buxhetin vjetor 2022 Këshilli Bashkiak Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Në të gjitha Njësitë Administrative të Bashkisë Nëntor- Dhjetor 2021

Kalendari i dëgjesave publike për vitin 2020

Tematika e Dëgjesës Publike Strukturat Përgjegjëse Vendi i dëgjesës Data e dëgjesës
1 Dëgjim publik online “Për prezantimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023” Këshilli Bashkiak Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Online Dhjetor 2020

Shpërndaj