Buxheti Afatmesem

Drafti i rishikuar i PBA 2023-2025
Relacioni dhe Kalendari PBA 2023-2025
Programi Buxhetor Afatmesem 2022-2024
Relacioni dhe Kalendari PBA 2022-2024
Plani i performances afatmesem buxhetore 2020-2022

Shpërndaj