Degjesë publike për PBA 2024-2026

Në kuadër të fazës së përgatitjes dhe hartimit të buxhetit afatmesëm 2024-2026 zhvilluam sot dëgjesën publike.
Qëllimi i kësaj dëgjese ishte që nëpërmjet diskutimeve me pjesëmarrësit dhe përfaqësues të grupeve të interesit, pyetjeve, opinioneve dhe rekomandimeve nga ana e tyre, të përmirësojmë Planin Buxhetor Afatmesëm dhe të përcaktojmë prioritetet të cilat do të përfshihen në PBA-në finale 2024-2026.

Shpërndaj