FTESË PËR PJESËMARRJE NË DITËN E HAPUR/SESIONIN INFORMUES DHE TRAJNIMIN MBI MENAXHIMIN E PROJEKTEVE NË KUADËR TË THIRRJES SË TRETËPUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË KUKËS

Shpërndaj