Shërbimi Funeral

Për çdo shërbim varrimi kërkohen dokumentet:

  • Leje varrimi, lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile ku i ndjeri ka vendbanimin.
  • Dokument që vërteton vdekjen (skedë vdekje), lëshuar nga organi shëndetësor përgjegjës, vetëm për ditët e pushimit që nuk mund të sigurohet leja e varrimit.
  • Çertifikatë vdekje dhe leje transporti të kufomës, lëshuar nga autoriteti konsullor shqiptar, vetëm në rastet kur kufoma transportohet nga një shtet tjetër.

Shpërndaj