Thirrje Interesi për Asistencën e Jashtme në ndihmë të realizimit të projektit“Eco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES), Bashke – financuar nga Delegacioni Evropian”.

Lënda: Thirrje Interesi për Asistencën e Jashtme në ndihmë të realizimit të projektitEco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES), Bashke – financuar nga Delegacioni Evropian“.

Referenca e Projektit: Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Kosovo -Albania 2014-2020/ Eco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES, order nr. 195, date 02.04.2024

Në kuadër të partneritetit në projektin Eco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES), Bashke – financuar nga programi Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Kosovo -Albania 2014-2020”, Bashkia Kukës, shpall thirrjen e tenderit për asistencën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si me poshtë:

 • “External expertise – Instructor for the climbing wall”

 Dosja e plote e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbaje:

 • Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës;
 • Draft Kontrate Marrëveshje edhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;
 • Termat e Referencës;
 • Metodologjia e Organizimit;
 • CV e aplikantët ne tender ose Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së eksperteve dhe CV se tyre);
 • Buxheti (sipas modelit te dhëne);
 • Formularë dhe dokumente të tjerë suportues;

Informacionet e tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative
 • Tabela e Vlerësimit
 • Formati I aplikimit ne tender

Për me shume detaje për procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresën e mëposhtme: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Annexes

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një oferte teknike dhe një oferte financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfet e ndara dhe të përmbajë një kopje dokumentacion te shënuar si “Origjinal “ dhe tre kopje te shënuara “Kopje”.

Kandidatet e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. Kodi i referencës për procedurën e sipërpërmendur te tenderit
 3. Fjalët ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e ku bivalentja fraze në shqip “Mos të hapet përpara fazës së hapjes së ofertave të tenderit”
 4. Emri i shoqërisë se interesuar.

Për projektinEco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES)”, në adresën e mëposhtme :

The Municipality of Kukes

Address: Sheshi “Skënderbej”, Kukës Lagja 5, 8501

E-mail: [email protected]

Web:https://kukesi.gov.al/

 Aplikimet pranohen deri me 19.05.2024, brenda orës 16:00. Do te shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plote të tenderit si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës së publikuar këtu, apo kërkoni një informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresën elektronike te dhëne me sipër.

Dokumentat per aplikim:

Shpërndaj