Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore

Vendime te Keshillit Bashkiak Kukes

Caktimi i Anetarit te Struktures Pergjegjese per Sinjalizimin

Kodi i Etikes – Bashkia Kukes

Rregullorja e Funksionimit te Administrates se Bashkise Kukes

Rregullore Per konfliktin e interesave

Rregullore per Hetimin Administrativ te Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit

Organizimi-dhe-funksionimi-i-Qeverisjes-Vendore2
Buxheti dhe financat e qeverisjesvendore
Pagat, Sigurimet dhe Statusi i punonjesit
Asetet,Pronesia ne nivel te Qeverisjes Vendore

Aktiviteti ekonomik dhe regjistrimi i subjekteve

Per Ndihmen Sociale dhe Kategorite e Posaçme
Legjislacioni per Gjendjen Civile
Legjislacioni per Sistemin Arsimor
Ligjet dhe Rregulloret per Ujin dhe Ujesjellesat
Pyjet, Kullotat, Mjedisi dhe Turizmi
Per te drejten e informimit dhe te dhenat personale
Policia Bashkiake dhe disa ligje te tjera
Kodi Zgjedhor dhe Kode te tjera relevante

 

Vendime te Keshillit Bashkiak Kukes

Caktimi i Anetarit te Struktures Pergjegjese per Sinjalizimin

Kodi i Etikes – Bashkia Kukes

Rregullorja e Funksionimit te Administrates se Bashkise Kukes

Rregullore Per konfliktin e interesave

Rregullore per Hetimin Administrativ te Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit

Shpërndaj