Pjesemarrja Qytetare ne Vendimmarre

1 – Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik

  • Koordinator per njoftimin dhe konsultimin publik:
  • Adresa elektronike:  info@kukesi.gov.al
  • Orari i punes:  E Hënë – E Premte / 08:00 – 16:00

2 – Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

4 – Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

Lista e akteve për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

  • Buxheti
  • PBA
  • Taksat e tarifat vendore
  • Tjetërsimi ose dhënia në përdorim të pronave të tretëve
  • Çdo rregullore apo projektakt i cili  ka ndikim të drejtpërdrejtë në komunitet

5 – Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

Koordinator per njoftimin dhe konsultimin publik:

Adresa elektronike:  [email protected]

8 – Raporti vjetor për transparencën

Shpërndaj