Keshilli

Anetaret

Komisionet

Vendimet

Projektvendimet

Njoftime

Rregullore
Rregullore e KB
Rregullore ankesat/kerkesat/peticionet
Rregullore Strukturat komunitare
Mardhenie e KB me Median
Kodi i sjelljes

Regjistra te KB
Regjistri ankesave dhe kerkesave
Regjistri i mbledhjeve te KB
Regjistri projektakteve per kosultim publik

Buxheti
Buxheti KB
Buxheti per qytetarin
Performanca e buxhetit

Plane
Plani vjetor i punes i KB
Plani i konsultimeve te KB
Plani vjetor i vendimmarrjes
Kalendari i mbledhjeve te KB per çdo muaj
Kalendari i degjesave publike

Formate
Formatet, procedurat, afatet per ankesa/kerkesa
Format peticioni drejtuar KB

Galeria e fotove

Shpërndaj