KeshilliRegjistri i mbledhjeve 


Regjistri i projekt akteve per konsultim publik


Njoftime te mbledhjeve


Regjistri i ankesave dhe kerkesave


Rregullore e Keshillit Bashkiak 


Rregullore ankesat, kerkesat, peticionet dhe inisiativat qytetare


Rregullore e Keshillit Bashkiak, Strukturat Komunitare


Marredheniet e Keshillit Bashkiak me Publikun dhe Median


Format Ankese


Flete permbledhese e peticioneve


Format i peticionit drejtuar Keshillit Bashkiak


Model peticioni per inisiativat qytetare


Kodi i sjelljes


Deklarate e mbledhesit te nenshkrimeve


 Aktivitete dhe trajnime te Keshillit Bashkiak nga Projekti “Bashki te Forta”


Udhezim per proceduren e Funksionimit te Keshillit Bashkiak Online


Si u pergjigjen Keshilltaret Bashkiak ne rastin e emrgjences se shkaktuar nga COVID-19 ?

 

Shpërndaj