Këshilli Bashkiak

Anetaret

Komisionet

Vendimet

Projekt-Vendime

Njoftime te mbledhjeve / Proçesverbale

Degjesa Publike

Rregullore
Rregullore e KB
Rregullore ankesat/kerkesat/peticionet
Procedura ankimimi per zhvillimin e Konsultimit Publik
Rregullore Strukturat komunitare
Mardhenie e KB me Median
Kodi i sjelljes

Regjistra te KB
Regjistri ankesave dhe kerkesave
Regjistri i mbledhjeve te KB
Regjistri projektakteve per kosultim publik
Regjistri Peticioneve/Iniciativa Qytetare

Buxheti
Buxheti 2023
Buxheti 2022
Buxheti 2021
Kerkese per parashikim fondi
Buxheti per qytetarin
Performanca e buxhetit

Plane / Raporte
Raporti Vjetor 2023
Plani konsultimeve 2023
Plani Performances 23-25
Plani vjetor 2022
Plani konsultimeve 2022
Plani i Trajnimeve 2022
Raporti Performances 2021
Plani vjetor 2021
Plani konsultimeve 2021
Plani vjetor i vendimmarrjes 2021
Kalendari i mbledhjeve te KB per çdo muaj
Kalendari i degjesave publike

Udhezime
Udhezues per Konsultimin Publik
Udhezues Nderveprimi Digjital

Formate
Formatet, procedurat, afatet per ankesa/kerkesa
Format peticioni drejtuar KB

Sondazhe
Prioritetet e komunitetit 2024
Raport per Prioritetet e komunitetit 2023-2025
Pergjigjet e Sondazhit PK 2022
Prioritetet e komunitetit 2022
Raport ne lidhje me sondazhin online per buxhetin 2022-24
Rezultatet e sondazhit Prioritetet e Komunitetit 2021
Prioritetet e komunitetit 2021
Tarifat e UKK
Promovim KB

Facebook KB

Mbledhjet live te KB

Galeria e fotove

Trajnime

Shpërndaj