Këshilli Bashkiak

Plani Punes 2022Plani Konsultimeve 2022Plani Trajnimeve 2022Buxheti 2022Cikli Buxhetit 2022

Anetaret

Komisionet

Vendimet

Projektvendimet

Proçesverbale te mbledhjeve

Degjesa Publike

Rregullore
Rregullore e KB
Rregullore ankesat/kerkesat/peticionet
Rregullore Strukturat komunitare
Mardhenie e KB me Median
Kodi i sjelljes

Regjistra te KB
Regjistri ankesave dhe kerkesave
Regjistri i mbledhjeve te KB
Regjistri projektakteve per kosultim publik

Buxheti
Buxheti 2021Buxheti 2022
Buxheti per qytetarin
Performanca e buxhetit

Plane
Plani vjetor 2021Plani vjetor 2022
Plani konsultimeve 2021Plani konsultimeve 2022
Plani i Trajnimeve 2022
Plani vjetor i vendimmarrjes 2021
Kalendari i mbledhjeve te KB per çdo muaj
Kalendari i degjesave publike

Formate
Formatet, procedurat, afatet per ankesa/kerkesa
Format peticioni drejtuar KB

Sondazhe
Prioritetet e komunitetit
Tarifat e UKK

Mbledhjet live te KB

Galeria e fotove

Shpërndaj